Workshop: Embodied Futures - Antti Uimonen

Workshop: Embodied Futures - Antti Uimonen

[English below]
Ter voorbereiding op de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens verwelkomt Het Huis Utrecht kunstenaars en andere creatieve geesten voor een inspirerend programma. Kunstenaars spelen een cruciale rol bij het benadrukken van sociale kwesties en het versterken van bruggen tussen diverse gemeenschappen. De workshop Embodied Futures, onder leiding van voormalig resident Antti Uimonen, gaat in op vragen als: 'What are you willing to sacrifice in order to create art?' 


Creativiteit en sociale rechtvaardigheid
Embodied Futures combineert tekst, bewegingsimprovisatie en ideeën afkomstig uit Future Studies. Kunstenaars zijn vaak gedreven, of er wordt van hen verwacht, om persoonlijke en maatschappelijke thema’s op unieke en ontroerende manieren te verkennen. Ze maken hierbij vaak hun persoonlijk werk en tonen kwetsbaarheid om ons een uniek beeld van de wereld te geven. Creatief zijn komt volgens Antti vanuit spel en openheid. Ruimte hebben om vragen te stellen zonder angst om te falen of te doen er iets mis is, is essentieel voor een veilig creatief proces. De werkplaats van Antti biedt een platform om na te denken over vragen als: wat voor ruimte moeten we creëren? En wat ik wil je opofferen om kunst te maken? In de workshop gaan we samen spelen, speculeren en ons proberen voor te stellen wat er nodig is om een ruimte te creëren waar creativiteit en sociale rechtvaardigheid samenkomen.

Aan het begin van de sessie wordt je uitgenodigd om een vraag, onderwerp of thema te kiezen, met betrekking tot deze overkoepelende vragen. Na een warming-up begeleidt Antti ons door speculative practices middels het gebruik van tekst, en bewegingsimprovisatie, zowel in groepjes als individueel. Ter afsluiting van de workshop hebben we een gezamenlijke lunch.

Dit programma eert en onderstreept de kracht van kunst en haar vermogen om de wereld te veranderen en erkent dat deze bijdrage niet zonder offers komt. Het Huis Utrecht nodigt iedereen uit deel te nemen en samen de rol van makers bij de verdediging van de mensenrechten te verkennen, en te onderzoeken waar creativiteit en sociale rechtvaardigheid samenkomen.

Je hebt geen voorafgaande improvisatie-ervaring nodig om deel te nemen aan de workshop. Nieuwsgierigheid naar experimenteren en speculeren over de toekomst is voldoende. Je hebt ook geen speciale kleding nodig wanneer je meedoet aan de workshop.

Praktisch 
De workshop zal in het Engels zijn.
Tijd: 11:00-14:00 uur (incl lunch)

English

In preparation for the International Day for Human Rights, Het Huis Utrecht welcomes artists and other creative minds for an inspiring program. Artists play a crucial role in highlighting social issues and strengthening bridges between diverse communities. The workshop “Embodied Futures,” guided by former resident Antti Uimonen, addresses questions such as: what are you willing to sacrifice in order to create art?”

Creativity and social justice
Embodied Futures combines text, movement improvisation, and future studies methodology in futures speculation. Artists are often driven, or are expected, to explore personal and social themes in unique and moving ways. They make their work personal, revealing parts of themselves to give us a unique view of the world. Being creative comes from play and openness. Having room to ask questions without fear of failure or doing something wrong is essential for a safe creative process. Antti’s workshop offers a platform to reflect on questions such as: what kind of space do we need to create? And What do I want to sacrifice to make art? In the workshop, we will play together, speculate, and imagine what is needed to create a space where creativity and social justice come together. At the beginning of the session, you will be invited to choose a question, topic or theme, related to these overarching questions. After warming up, Antti will guide us through
speculative practices combining text and movement improvisation individually and in small groups. The workshop will end with a speculative composition exercise and a moment for reflection. To close the workshop, we have a joint lunch.

This program honors the power of art and its ability to change the world, and underlines that this contribution does not come without sacrifice. Het Huis Utrecht invites everyone to participate and explore together the role of makers in the defense of human rights, where
creativity and social justice come together.

You don’t need prior improvisation experience to join the workshop – curiosity towards experimentation and futures speculation is enough. Also, you don’t need any special clothing to attend.

Practical
The workshop will be given in English
Time: 11:00 - 14:00 hrs (incl lunch)