ALGEMENE VOORWAARDEN en GEDRAGSREGELS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en (huur)overeenkomst, verder te noemen de Overeenkomst, welke is gesloten tussen enerzijds Het Huis Utrecht, verder te noemen Verhuurder, en anderzijds de in de Overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen Huurder.
Alle offertes van Verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte geen recht worden ontleend indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een Overeenkomst is afgesloten als Verhuurder een door Huurder voor akkoord ondertekende offerte of overeenkomst heeft ontvangen. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.

Vergunningen
2. Huurder is ervoor verantwoordelijk dat aan de, met betrekking tot hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen, gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. Verhuurder geeft desgevraagd voorlichting omtrent noodzakelijke vergunningen e.d. De uit deze wettelijke voorschriften voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Huurder. Het niet verkrijgen van noodzakelijke vergunning(en) e.d. is geheel voor risico van Huurder.

Activiteitenopgave
3. Huurder is verplicht om uiterlijk drie weken voor de huurdatum een tijdschema en een technische lijst/benodigheden aan Verhuurder te zenden. In het geval van een theatervoorstelling zal Huurder ook een volledig ingevulde Productie Risico Inventarisatie en Evaluatielijst (PRIE) aan Verhuurder zenden. De PRIE lijst wordt door Verhuurder aan Huurder verstrekt. Wanneer Huurder nalaat de gevraagde gegevens tijdig aan te leveren, is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, of is Verhuurder gerechtigd de extra kosten die hieruit voortvloeien in rekening te brengen bij Huurder. Dit zonder schadeloosstelling van Huurder en zonder ontslag van de verplichting tot betalen van de huur.

Huurperiode / goederen
4. Het Gehuurde is voor Huurder beschikbaar op de tijdstippen zoals afgesproken in de Overeenkomst. Voor elke tijdsoverschrijding zonder voorafgaand overleg kan Verhuurder een vergoeding aan Huurder in rekening brengen. Bij inhuur personeel van Verhuurder dient rekening te worden gehouden met werk- en pauzetijden zoals met Verhuurder overeengekomen. De foyer/bar is alleen geopend indien overeengekomen.
5. De overeengekomen huurperiode omvat tevens de tijd die nodig is voor het binnenbrengen en weghalen van goederen ten dienste van de activiteiten van Huurder. Het binnenbrengen en weghalen van goederen van Huurder geschiedt onder toezicht van een daartoe aangewezen persoon. Verhuurder aanvaardt in dat kader geen aansprakelijkheid.
6. Indien de Huurder decors/rekwisieten/apparatuur (goederen) wil gebruiken dient Huurder, in verband met de brandweervoorschriften, vooraf contact op te nemen met de technische dienst. Verhuurder kan niet voorzien in een tijdelijke decor- en apparatuuropslag. Decor/rekwisieten/apparatuur (goederen) dienen direct na afloop van de huurperiode meegenomen te worden, tenzij anders is overeengekomen met Verhuurder.
7. Verhuurder kan achtergebleven goederen binnen 24 uur op kosten van Huurder doen verwijderen. Verhuurder is daarbij niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging, ongeacht aan wie deze goederen in eigendom behoren, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het personeel van Verhuurder.
8. Elke parkeervergunning van Verhuurder die niet of te laat wordt ingeleverd, wordt in rekening gebracht bij Huurder tot het moment waarop de parkeervergunning weer is ingeleverd bij Verhuurder.
9. Voor niet ingeleverde/gebruikte munten wordt de kostprijs in rekening gebracht bij Huurder.

Technische voorzieningen
10. De bediening van de technische apparatuur van de gehuurde ruimte en het betreden van de dienstruimten mag slechts gebeuren in overleg met Verhuurder en onder toezicht van een daartoe door Verhuurder aangewezen personeelslid.
11. Bij een publieksactiviteit kan de kassaruimte bij de entree worden gebruikt. Deze ruimte is alleen voorzien van een internetverbinding. Huurder dient zelf zorg te dragen voor kassa-/reserveringsfaciliteiten en/of (mobiele) pin. Het achterlaten van materieel is geheel voor risico van de Huurder.
12. Huurder mag geen wijzigingen aanbrengen in de gehuurde ruimte zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde in dezelfde staat als oorspronkelijk aangetroffen wordt achtergelaten. Wordt dit nagelaten dan kan Verhuurder op kosten van Huurder het gehuurde in de oorspronkelijke staat doen terugbrengen.
13. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van storingen van apparatuur en andere technische voorzieningen.
14. Het is Huurder niet toegestaan gebruik te maken van een eigen beamer tenzij anders overeengekomen met Verhuurder.

Publiciteit
15. Het aanbrengen van reclame aan, in of op het gebouw behoeft de goedkeuring van Verhuurder en kan uitsluitend geschieden op daartoe door Verhuurder aangewezen plaatsen. Indien Huurder toch reclame aanbrengt en daarbij muren en/of verfwerk beschadigt, worden de herstelkosten doorberekend aan Huurder.

Veiligheid
16. Ten behoeve van politie- en brandweervoorschriften is Huurder gehouden aan de maximale zaalcapaciteit van de door Verhuurder gehuurde ruimte. Aanwijzingen van het personeel van Verhuurder met betrekking tot veiligheid dienen door Huurder te allen tijde te worden opgevolgd. Het personeel van Verhuurder is gerechtigd een teveel aan publiek de toegang tot de ruimte te weigeren.

Toegankelijkheid
17. Het personeel van Verhuurder heeft te allen tijde toegang tot het Gehuurde indien de uitoefening van hun taak dat noodzakelijk maakt.
18. Indien Huurder een sleutelset in bruikleen krijgt van Verhuurder moet verlies/diefstal direct gemeld worden aan Verhuurder. Kosten van de sleutels/het vervangen van sloten worden in dat geval in rekening gebracht.

Consumpties/roken
19. Het is in het hele gebouw van Verhuurder verboden te roken en/of drugs te gebruiken/in bezit te hebben.
20. Het is niet geoorloofd consumpties te verstrekken aan bezoekers van het gebouw van Verhuurder, anders dan die aan de bar/in de foyer van Verhuurder zijn aangeschaft, tenzij Verhuurder daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
21. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen tenzij anders overeengekomen met Verhuurder.

Schade
22. Huurder is aansprakelijk voor alle door hem en door de door hem toegelaten personen toegebrachte schade aan gebouw en/of inventaris.
23. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Huurder of van door Huurder toegelaten personen of instellingen, tenzij die schade rechtstreeks te wijten is aan opzet of grove schuld van het personeel van Verhuurder. Verhuurder is te allen tijde slechts aansprakelijk voor schade waartegen Verhuurder verzekerd is of redelijkerwijs had behoren te zijn en voor het door die verzekering gedekte maximum bedrag.
24. Voor de werkzaamheden die het personeel van Verhuurder op verzoek van of rechtstreeks ten behoeve van Huurder volvoert, draagt Huurder alle risico voor schade aan materieel van Huurder, behoudens in geval van schade door opzet of grove schuld van voornoemd personeel.

Annulering
25. Tot vier weken voor de verhuurdatum is de Huurder bij annulering geen bedrag verschuldigd als vergoeding van gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Hierna is Huurder bij annulering tot drie weken, twee weken, een week en minder dan een week vóór de verhuurdatum respectievelijk 25%, 50%, 75% en 100% van bovengenoemde kosten verschuldigd. Extra kosten zoals verwoord in artikel 29 worden altijd 100% doorberekend. De annulering dient altijd schriftelijk/per e-mail gedaan te worden (verhuur@hethuisutrecht.nl).

Facturering/betaling
26. Huurder ontvangt uiterlijk 1 maand na de verhuurdatum een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Hierna is Verhuurder gerechtigd de wettelijke rente te berekenen. De in een Overeenkomst / offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Algemeen
27. Onderverhuring is nooit toegestaan.
28. Het is Huurder niet toegestaan de ruimte anders te gebruiken dan waartoe die is verhuurd.
29. Indien er sprake is van extra kosten (publiciteit, kopiëren, telefonie, Buma-Stemra vergoeding, extra schoonmaak, extra technische voorzieningen, advies, te huren of aan te schaffen producten, annuleringskosten met betrekking tot catering of andere door Verhuurder uitgezette opdrachten) zullen deze kosten aan Huurder worden doorberekend.
30. Op de tussen de Verhuurder en Huurder gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
31. Deze Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd.

GEDRAGSREGELS

Van zowel medewerkers als gasten van Het Huis Utrecht verwachten we dat zij zich aan onderstaande gedragsregels houden.

Regel 1
Je gaat respectvol om met anderen in woord, gebaar en geschrift.

Regel 2
Je maakt je niet schuldig aan discriminatie.

Regel 3
Je gebruikt geen verbaal of fysiek geweld.

Regel 4
Je pest niet, waaronder we ook vernedering en buitensluiting verstaan.

Regel 5
Je maakt je niet schuldig aan seksuele intimidatie.

© Het Huis Utrecht algemene voorwaarden – januari 2018