SPRING ACADEMY 2022

SPRING ACADEMY 2022

Scroll down for English. Op twee achtereenvolgende vrijdagen volg je verschillende workshops en lezingen over work-in-progress en onderzoek naar het gebruik van nieuwe technologieën in de podiumkunsten en bezoek je een performance over het (gebrek aan) ethiek in Silicon Valley: The Silicon Passion van SETUP .

De eerste vrijdag staat in het teken van Quand, een voorstelling die twee jaar geleden werd gemaakt door Jorrit Thijn en Tony Schuite. Het is een kleine voorstelling op basis van een choreografie van Samuel Beckett, Quad. Via het internet werden vier locaties met verschillende artiesten met elkaar verbonden. Samen volgden deze performers de Quad-choreografie, gebruikmakend van trackingtechnologie en projecties. Ze ontmoetten elkaar herhaaldelijk in het midden van de ruimte, maar wie ontmoetten ze?

Jorrit en Tony gaan samen met de deelnemers in de installatie op zoek naar materiaal voor hun nieuwe voorstelling Quand 3 die in het najaar van oktober 2022 bij SPRING te zien zal zijn. Wat is de beleving van onstoffelijk optreden? Welke obstakels, mogelijkheden en filosofische implicaties liggen er in deze technologie? Meedenken met de makers en de andere deelnemers levert inspiratie op voor zowel de makers van Quand als de Masterclass deelnemers.

 

Op de tweede vrijdag ( let op: starttijd onbekend) maken de deelnemers kennis met de NAO Re-Wired en Improvising Robots onderzoeksprojecten, die worden ontwikkeld als onderdeel van Acting Like a Robot: Theatre as Testbed for the Robot Revolution (https://performingrobots.sites.uu.nl/acting-like-a-robot-theatre-as-testbed-for-the-robot-revolution/). Dit onderzoek gaat over de manier waarop theater en robotica elkaar kunnen informeren en inspireren.

NAO Re-Wired is een doorlopend onderzoek naar waar robotica en poppenspel elkaar ontmoeten. Door een kapotte NAO-robot te deconstrueren en weer tot leven te brengen met behulp van talloze afzonderlijke elektriciteitsdraden, onderzoekt het project de grenzen tussen programmeren en poppenspel, evenals collectief denken en uiten via de robot.

Improvising Robots is een project dat het potentieel onderzoekt van op regels gebaseerde dansimprovisatiemethoden voor het programmeren van robots en het ontwerpen van mens-robotinteracties op een creatievere, flexibelere en speelse manier.

Tijdens deze sessie introduceren we beide projecten en het overkoepelende Acting Like a Robot-project. De deelnemers worden uitgenodigd om te interageren met het werk in uitvoering, en samen met makers en gasten bespreken we de mogelijkheden die deze nieuwe technologieën bieden.

Acting Like a Robot is een samenwerking tussen Theaterwetenschappen aan de Universiteit Utrecht, Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit, Ulrike Quade Company, het Lectoraat Theatrale Maakprocessen aan de HKU en SPRING Festival. Acting Like a Robot wordt gefinancierd door NWO.

Indien de omstandigheden het vereisen is het ook mogelijk om 1 van de 2 dagen mee te doen, raadpleeg hiervoor het e-mailadres.

In two consecutive Fridays you will follow several workshops and talks on work-in-progress and research on the use of new technologies in performing arts and you will visit a performance on the (lack of) ethics in Silicon Valley: The Silicon Passion by SETUP.

The first Friday is all about Quand, a performance that was made two years ago by Jorrit Thijn and Tony Schuite. It’s a small performance on the basis of a choreography by Samuel Beckett, Quad. Four locations with different performers were connected through the internet. Together, these performers followed the Quad choreography, using tracking technology and projections. They repetitively met in the center of the space, but who were they meeting?

Jorrit and Tony will be working with the participants in the installation, researching material for their new performance Quand 3 that will be presented in SPRING in Autumn, October 2022. What is the experience of disembodied performing? What obstacles, possibilities and philosophical implications lie in this technology? Thinking along with the makers and the other participants will spark inspiration for both the makers of Quand and Masterclass participants.

 

On the second Friday (note: starting time TBD), participants will be introduced to the NAO Re-Wired and Improvising Robots research projects, that are being developed as part of Acting Like a Robot: Theatre as Testbed for the Robot Revolution (https://performingrobots.sites.uu.nl/acting-like-a-robot-theatre-as-testbed-for-the-robot-revolution/). This research is about the way theatre and robotics may mutually inform and inspire one another.

NAO Re-Wired is an ongoing research into where robotics and puppetry meet. By deconstructing a broken NAO robot and bringing it back to life using countless separate electricity wires, the project explores the borders between programming and puppeteering as well as collective thinking and expressing through the robot.

Improvising Robots is a project that explores the potential of rule-based dance improvisational methods for programming robots and designing human-robot interactions in a more creative, flexible, and playful way.

During this session, we will introduce both projects and the overarching Acting Like a Robot project. Participants will be invited to interact with the work in progress, and together with makers and guests we will discuss the possibilities opened up by these new technologies.

Acting Like a Robot is a collaboration between Theatre Studies at Utrecht University, Artificial Intelligence at VU University, Ulrike Quade Company, the Lectoraat Theatrale Maakprocessen at HKU and SPRING Festival. Acting Like a Robot is funded by NWO.

If circumstances dictate it, it is also possible to join 1 of the 2 days, please consult the e-mail address above.